Thursday, October 23, 2014

Ricardo Lemvo & Makina Loca - Rumba SoYo

Rumba SoYo

No can find video of Rumba SoYo, So Dikulusu wid yo feets.

Live: